SI

Seglingsföreskrifter

Tävling:       Hallandsseglingen 2022

Datum:         2022-06-04

Arrangör:    Träslövsläges BS, Varbergs Segelsällskap , Lövstavikens BF och Halmstad SS

1.               Regler

1.1       Tävlingen för SRS-klassen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna. Hallandsseglingen ingår i Liros SRS cup.
Cruising/tur-klassen seglas efter de Internationella Sjövägsreglerna(COLREG). Båtarna i cruising/turklassen för nationsflagga under seglingen.

1.2     Vid möten mellan båtar från SRS-klassen och Cruising-klassen gäller väjningsreglerna i Internationella Sjövägsreglerna(COLREG). I SRSs är all slags elektronisk utrustning är tillåtet så länge den inte bryter mot regel 42.

1.3       En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

1.4       Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:

            Kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal.
Utöver SRS-klassen kommer en Cruising/tur-klass att ordnas med syftet att engagera de, som vanligtvis ej brukar delta i kappsegling, men som ändå känner att de vill vara med i den seglingsgemenskap som arrangemang av detta slag erbjuder.

1.5       En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

            Detta ska anmälas senast 2022-06-02.

1.6       En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).
Detta ska anmälas senast 2022-06-02

1.7       Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.8       Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.9       Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.10     En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.11               Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person alt. sponsor ombord.

2.               Besättning och utrustning

2.1       En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.

2.2       En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

2.3       Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

3.               Information till deltagarna

3.1       Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen utanför tävlingsexpeditionen.

4.               Ändringar i seglingsföreskrifterna

4.1       Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 08.00 samma dag som de träder i kraft.

4.2       Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 18.00 dagen innan de träder i kraft.

5.               Signaler visade på land

5.1       Signaler visas på land i signalmasten som är belägen utanför tävlingsexpeditionen.

5.2       När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignalen AP med ”tidigast 30 minuter”.

6.               Tidsprogram

6.1                 Program

30                  Registrering                                                                                                                lördag 4/6      08:30-08:59

                      Skepparmöte                                                                                                               lördag 4/6      09:00

                      Tid för start, för lägst SRS                                                                                 lördag 4/6                      10:00 eller enligt startschema

Mållinjen stänger                                                                                           lördag 4/6                      16:00

Prisutdelning ca 30  minuter efter sista båts målgång

6.2                 En kappsegling är planerad.

7.               Klassflaggor och genomförande

7.1       Seglingarna startas med jaktstart – vilket innebär enskild starttid för varje båt.

Se bilaga – ”Startlista”.

Varningsignal 5 min före K – Klassflaggan D sätts upp

Förberedelse 4 minuter före K-flagga P (eller I, Z, Z med I eller svart flagg)

En-minut 1 minut före K – förberedelseflagga tas ner

Start K – Klassflagga tas ner

K avser tiden för båtar med lägst SRS enligt startlista.

Varje efterföljande startgrupp signaleras endast med ljudsignal.

7.2       Båtar som ej gått i mål lördag 4/6 kl. 1600 anses ha utgått, Did Not Finish (DNF).

8.                Kappseglingsområde

8.1       Kappseglingarna genomförs mellan Klåback i norr, Glommen i söder och Lilla Middelgrund i väst.

9.               Banan

9.1       Banan är en distansbana för SRS-klassen ca 10-25M lång. Cruising/tur-klassen seglar en kortare bana. Start och mål i Varberg. Banlängden kan komma att justeras beroende på vindförhållandena för målgång ca 1500. Banan meddelas senast skepparmötet.

10.             Märken

10.1     Rundningsmärkena är fasta, flytande sjömärken, öar eller av seglingsledningen utlagda bojar.

11.             Starten

11.1     Startlinjen är en tänkt linje i förlängningen av Klövapiren

11.2     En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här ändrar KSR Appendix A4.

12.             Mållinje

12.1     Mållinjen är en tänkt linje i förlängningen av Klövapiren

13.             Straff

13.1     Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller.

13.2     Båtar som är på bansidan av startlinjen vid sin startsignal/starttid (enskild återkallelse) och inte återvänder för att starta rätt får ett tidstillägg på 5% på den seglade tiden.

14.             Tidsbegränsning

14.1     Avviker tiden för första båt i mål mer än +/- 10% från idealtiden kommer resultatet att räknas om enligt SRS.

14.2     Båtar som ej gått i mål lördag 4/6 kl. 1600 anses ha utgått, Did Not Finish (DNF).

15.             Protester och ansökningar om gottgörelse

15.1     Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 30 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.

15.2     Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång

15.3     Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

16.             Poängberäkning

16.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

17.             Säkerhet

17.1      En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt.

Datum: 2022-06-03